1712-09-15

1712-09-15

Pierre Simon Fournier nace 15-09-1712 fallece 8-10-1768